Otázky ke kapitolám 14 a 15

  1. ‚„Sémantika" je formální způsob, jak „naplnit významem" neinterpretované symboly ze „syntaxe".‘ Jak zapadá tento Lakoffův popis formální lingvistiky do jeho celkové kritiky formalismu? V kapitole 17 se pokusí navrhnout alternativu. Jak si myslíte, že by tato alternativa mohla vypadat na základě toho, co dosud o svém pojetí významu v této knize řekl?
  2. Jak se vztahuje Putnamova kritika formalismu k výroku J. Peregrina (1998, s. 39): „[Modelování jazyka nám poskytne] v určitých ohledech radikálně zjednodušenou ‚maketu‘, která nám dovolí vidět některé sémanticky relevantní charakteristiky a pravidelnosti jazyka, jež jinak zanikají ve změti jiných, z tohoto hlediska nepodstatných rysů. Nelze mu proto vytýkat, že se s tím, co modeluje, v některých ohledech nedá srovnávat (stejně tak jako nevyčítáme modelu bojového letadla, že ho lze rozšlápnout."?
  3. Vyplývá z kritéria „Význam částí nemůže být změněn, aniž by se změnil význam celku." to, že „Význam celku se skládá z významu svých částí?" Co vyplývá z obou z nich pro teorii významu a jazyka obecně?
  4. a) Jak lze podle různých pozic realismu různě interpretovat větu: „Poznání ve všech odborných vědách může do nekonečna pokračovati,..." (Dr. František Šeratský, Teorie poznání a vědy, Praha 1920, s. 1). b) Jakou interpretaci by navrhl sám Šeratský, když pokračuje: „...což je právě podstatou naší vědy [noetiky], proto můžeme si též o tomto našem poznávání utvořiti zvláštní vědu, neboť každá věda konec konců jest jen lidský výtvor, náležející našemu poznávajícímu já, bez něhož nemá smyslu." c) Jak by se k tomuto výroku postavil Lakoff?
  5. Jak řeší pro jazykovědu Lakoffův zkušenostní realismus následující Erhartovo dilema (Základy jazykovědy, 1984, s. 13, 1.3): „Méně snadná je odpověď na otázku, zda je jazyk ve své podstatě materiální, či není. Lze říci, že jazyk zaujímá v tomto ohledu zvláštní postavení: ve své zvukové složce je nepochybně materiální, na druhé straně je však těsně spjat se světem ideálna (s oblastí lidského vědomí)."