Otázky k případové studii 1

  1. Najděte některé příklady reflexe metafory v kresleném humoru nebo dětském filmu.
  2. Porovnejte Lakoffův rozbor chtíče pro americkou kulturu s jinou kulturou. Např. právní systémy evropských zemí nebo např. některé předpisy v islámských zemích.
  3. Jakou roli hraje Lévi-Straussovo pojetí vnitřní logiky mýtů v porovnání s Lakoffovým pojetím motivovanosti v kognitivních modelech: „Je třeba vědět, jakou roli, čemu každá kultura přisoudila uvnitř určitého systému významů.“ (s. 84) a o logice totemických kategorizací (s. 60): Členy takové logiky mají paradoxní význam „jen z hlediska historie, která je vytvořila, ne z hlediska logiky, jíž slouží.“
  4. The Invariance Hypothesis: Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (this is, the image-schema structure) of the source domain.” „Hypotéza invariance: Metaforická promítnutí zachovávají kognitivní topologii (tj. obrazově schématickou strukturu) zdrojové domény“ (s. 54) “…metaphors preserve inferential structure – at least certain kinds of inferential structure.” „…metafory zachovávají inferenční strukturu – nebo alespoň některé druhy inferenčních struktur.“ (s. 54) “All metaphorical mappings are partial. What is mapped preserves image-schematic structure, though not all image-schematic structure needs to be mapped. Furthermore, all forms of abstract inference, all details of image-schematic mappings, and all generic-level structure arise via the Invariance Hypothesis.” „Veškerá metaforická promítnutí jsou částečná. To, co se promítá zachovává obrazově schématickou strukturu, přestože ne všechna tato struktura se nutně musí promítat. Dále pak všechny podoby abstraktní inference, všechny detaily obrazově schématických promítnutí a veškerá struktura generické roviny povstávají prostřednictvím hypotézy invariance.“ (s. 72, Lakoff, G. 1990, The Invariance Hypothesis). Jaké doklady lze pro tuto silnou formu hypotézy invariance, která podle Lakoffa podléhá empirickému ověření, nalézt i v této jeho dřívější práci?
  5. Které dříve uvedené Lakoffovy teze tato případová teze doložila a které ještě zbývá doložit?
  6.