Otázky ke kapitole 3

  1. Je možné říci, že prototypický člen jazykové kategorie je vždy bezpříznakový?
  2. Popište palatalizaci v češtině (vana – ve vaně, kniha – v knize) jako prototypový jev.
  3. Daneš (1966) udává toto pořadí od centra k periferii pro kategorii odvozených slov: holubník, rybník, kurník, ratejna. Jaká kritéria aplikoval a je možné jiné pořadí na základě jiných předpokladů?
  4. Dokažte tvrzení, že kategorie substantiv vykazuje prototypové jevy, na příkladu z češtiny.
  5. V jakém smyslu je základní skladebná dvojice ze školské gramatiky prototypem?