Blogy

Nová adresa

Česká kognitivní lingvistika dostala do nového roku novou adresu. Bude se teď nacházet na http://cogling.info.

Recenze na Lakoffa na Českém rozhlasu

Na webových stránkách Českého rozhlasu se objevila (asi před rokem) recenze na Oheň, ženy a nebezpečné věci.

Sborník o kognitivní lingvistice a kritické analýze diskurzu

Hart, Christopher, and Dominik Lukeš eds. 2007. Cognitive Linguistics in Critical Discourse Studies: Application and Theory. Amersham: Cambridge Scholars Publishing.

Kognitivní dimenze diskurzu: Konstrukční gramatiky a pojmová integrace

Materiály k přednášce přednesené na semináři kognitivních věd na VŠE 2. 4. 2007. Přiložená je prezentace PowerPoint i zvuková nahrávka.
Kognitivní gramatika přináší mnoho originálních perspektiv ohledně povahy jazyka. Smazává dosud nepřeklenutelné rozdíly mezi lexikem a gramatikou, pragmatika se stává součástí sémantiky–tradiční roviny popisu jazyka a další dichotomie ztrácejí svou důležitost.

Nová kniha o metafoře v debatách o české ortografii

V lednu vyšla dlouho očekávaná kniha Neila Bermele, amerického bohemisty působícího na anglické University of Sheffield, o tom, jak se metafory jazyka projevují v debatách o českém pravopisu.

Linguistic Authority, Language Ideology, and Metaphor: The Czech Orthography Wars; stránky nakladatele; prodej na Amazon.

Recenze na překlad ve slovenském časopise Knihy a spoločnosť

Slovenský časopis Knihy a spoločnosť vydal v posledním čísle recenzi na Oheň, ženy a nebezpečné věci napsanou Martinem Takáčem. Celý text čísla se objeví na webových stránkách časopisu v listopadu (číslo K&S/10/2006). S laskavým svolením redakce přikládám text recenze níže. Autor se zmiňuje o další slovenské publikaci Jazyk a kognícia, která se už do mého doslovu nedostala - připomíná ale, že ani tam se kognitivní lingvistice Lakoffova přístupu příliš prostoru nedostává.

Nová čítanka kognitivní lingvistiky

Nakladatelství Mouton de Gruyter právě vydalo čítanku kognitivní lingvistiky redigovanou Dirkem Geeraetsem. Obsahuje texty od zakladatelů oboru jako jsou George Lakoff, Ron Langacker, Len Talmy, Gilles Fauconnier a Charles Fillmore spolu s význačnými texty mladších badatelů.

Cognitive Linguistics: Basic Readings

Ed. by Geeraerts, Dirk

Izomorfie jako filozoficko-heuristický problém: Příspěvek do konference Kognice 2006

Dnes jsem přednesl příspěvek na konferenci Kognice 2006. Prezentace je k dispozici ve formátu PowerPoint , PDF a také je možné si vyslechnout zvukový záznam ve formátu WAV. Níže jsou také k dispozici krátké videoukázky.
Abstrakt: Jedním z největších problémů, se kterými se potýkají dnešní kognitivní vědy (od lingvistiky, psychologie až po umělou inteligenci), je spolehlivost studia výstupů lidského kognitivního systému. Základním a zřídka reflektovaným předpokladem je zde totiž jistá dávka izomorfie mezi strukturami, které lze objevit ve výstupním signálu (např. v jazyce) a pomyslným strojem sídlícím kdesi „uvnitř“, jehož cílem je tyto struktury generovat (jak upozornil již Lamb, 1999). Tento problém zdědily kognitivní vědy od filozofie, jejíž epistomologická přemítání jsou již po staletí převážně na tomto předpokladu postavena. Karteziánské kořeny Chomského hloubkových struktur jsou dobře známé a v poslední době narůstající obliba kantovských ideí mezi kognitivně nakloněnými filozofy má podobné kořeny. Oba tyto myšlenkové proudy však spoléhají na předpoklad základní izomorfie mezi strukturami v našem „myšlenkovém stroji“ a strukturami v našem myšlení a jazyce. Kant se tyto struktury pokusil omezit jen na nezbytné minimum jakéhosi ‚logického‘ základu sine qua non, ale v posledku se izomorfii nevyhnul. Tento příspěvek si klade za cíl vysledovat celou řadu známých kognitivních a lingvistických problémů (i těch zdánlivě vyřešených), kterým by mohlo prospět zpochybnění předpokladu izomorfie. Patří mezi ně způsob měření v kognitivní psychologii, ‚eye tracking‘ nebo měření ‚response time‘ nám sice poskytují velice přesná data, ale jejich interpretace zcela spočívá na předpokladu alespoň minimální lineární izomorfie mezi systémem a jeho výstupem. Jejich hodnota pro zkoumání jevů jako jsou metafory nebo mentálních prostory (Lakoff, Fauconnier, apod.) je tak velice omezená. Stejně tak lze zpochybněním izomorfie vrhnout nové světlo na sto let staré jazykovědné dilema systému a procesu (langue/parole, competence/performance) a mnohé další. Alternativy můžeme hledat v neuronových nebo fraktálních analogiích, ale na začátku stojí reflexe problému.

George Lakoff hovoří na téma své knihy Moral Politics

Tato hodinová přednáška se nachází na Google Video (kde je možné video shlédnout ve větším okénku) a funguje jen na rychlejších připojeních k internetu (tj. ne přes telefonní linku).

Nová kniha o Neurální teorii jazyka (NTL)

From Molecule to Metaphor, A Neural Theory of Language, Jerome A. Feldman, MIT Press, 2006 - ma dokonce i svou webovou stranku na http://www.m2mbook.org
Syndikovat obsah